Kiểm tra việc thu hồi 'sổ đỏ' đã cấp cho người dân

Kiểm tra việc thu hồi 'sổ đỏ' đã cấp cho người dân

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận bảo đảm không gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.